Algemene voorwaarden

Locker.nl is ten alle tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. U accepteert daarmee ook de eventuele wijzigingen en herzieningen van deze algemene voorwaarden. U kunt hiervan op de hoogte blijven door de algemene voorwaarden op deze site regelmatig te raadplegen.

Algemene voorwaarden Locker.nl V.O.F.

 

Artikel 1 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Locker.nl en (hierna: “Verkoper”) doet en op alle door en met Verkoper gesloten overeenkomsten, daaronder mede verstaan: overeenkomsten op afstand, of geleverde diensten.
2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Verkoper. Alle andere voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten.
3. In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met de bepalingen voortvloeiende uit de Wet Koop op Afstand, dan prevaleren de bepalingen van laatstgenoemde regeling.

terug naar boven

Artikel 2 - AANBIEDINGEN

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de derde (hierna te noemen: “Koper”) mogelijk te maken. Als Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een globale weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Alle individuele aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend.

terug naar boven

Artikel 3 - OVEREENKOMSTEN

1. De overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt tot stand op de dag dat Koper het aanbod van Verkoper heeft aanvaard. Dit houdt in dat beide partijen de overeenkomst of de aanbieding voor akkoord moeten hebben ondertekend, dan wel voor akkoord moeten hebben bevestigd.
2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Verkoper binden Verkoper alleen indien en voorzover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3. Verkoper mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

terug naar boven

Artikel 4 – PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en inclusief normale verpakkingskosten.
2. Tenzij anders overeengekomen wordt voor bestellingen met een netto waarde van minder dan € 750,00 een bijdrage in de transportkosten doorberekend.
3. In geval van levering en/of montage buiten de normale werkuren, zijnde maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, wordt op het normale uurtarief een nader overeen te komen toeslag berekend.
4. Reparatie- en montagewerkzaamheden die buiten de garantie zoals omschreven in artikel 10 vallen zijn de op dat moment geldende reparatie- en montagetarieven verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is, dan wel op verzoek van Koper niet wordt uitgevoerd, is Koper onderzoeks- en/of administratiekosten verschuldigd.
5. Kosten terzake van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper komen voor rekening van Koper.
6. Verkoper is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf van Koper te verlangen.
7. Verkoper heeft de bevoegdheid om eventueel meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen bij Koper. Voor meerwerk zijn de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
8. Betalingen door Koper dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
9. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht om op eerste verzoek van Verkoper een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Koper niet binnen de door Verkoper gestelde termijn aan het verzoek tot zekerheidsstelling voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Koper te verhalen.

terug naar boven

Artikel 5 – UITVOERING OPDRACHT EN LEVERING

1. De leveringstermijn wordt in de overeenkomst vastgelegd.
2. De overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
3. De levertijd gaat in op de datum waarop de overeenkomst conform artikel 3 tot stand is gekomen, tenzij in de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
4. Levering vindt plaats tot achter de eerste deur van het door Koper aangewezen perceel, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd, zijn voor rekening van Koper.
5. Koper is verplicht het product c.q. de verpakking terstond bij de aflevering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen of beschadigingen van het product en/of de verpakking die bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de afleveringsbon en/of vervoersdocument te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt het product te hebben geaccepteerd.

terug naar boven

Artikel 6 – RISICO OVERGANG

1. Het risico voor alle directe en indirecte schade, die door of aan het product mocht ontstaan, gaat over op Koper bij levering, doch uiterlijk op het moment dat het product door de vervoerder/Verkoper bij Koper wordt gelost/afgeleverd.
2. Indien Koper, na schriftelijke ingebrekestelling, in verzuim blijft met de afname
van het product, zal Verkoper gerechtigd zijn om de kosten van opslag van het product aan Koper in rekening te brengen.

terug naar boven

Artikel 7 – REPARATIE EN MONTAGE

1. Reparatie- en montagewerkzaamheden worden verricht op basis van uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe door Koper.
2. Reparatie- en montagewerkzaamheden worden slechts uitgevoerd na voorafgaand aan Verkoper door Koper toegezonden informatie. Koper staat in voor de juistheid van deze informatie.

terug naar boven

Artikel 8– EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Onverminderd het gestelde in artikel 6 en artikel 7 van deze voorwaarden, gaat de eigendom van het product eerst over Koper wanneer al het door Koper aan Verkoper uit hoofde van (eerdere) leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten, volledig aan Verkoper zijn voldaan.
2. Koper is verplicht om Verkoper ongehinderd en op elk gewenst moment toegang tot het product te verlenen. Koper zal aan Verkoper alle medewerking verlenen teneinde Verkoper in de gelegenheid te stellen het in het vorige lid opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

terug naar boven

Artikel 9 – BETALING

1. Betaling door Koper dient zonder verrekening of aftrek plaats te vinden op een door Verkoper aan te wijzen bankrekening onder vermelding van de door Verkoper verstrekte referentie.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
3. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Koper per direct rente verschuldigd aan Verkoper, groot 1% per maand. Daarnaast is Koper aan Verkoper alle in dat kader gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15 % van de verschuldigde bedragen.
4. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Koper heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of klachten over de verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.

terug naar boven

Artikel 10 – GARANTIE

1. Verkoper staat in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van de door haar gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij de kwaliteitscontrole niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel 6 van deze voorwaarden zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Verkoper toegepaste constructie, dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (zijn) ontstaan uit:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie, reparatie of aanpassingen door derden, waaronder begrepen Koper;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met Koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door Koper aan Verkoper ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van Koper toegepast, alsmede van door of namens Koper aangeleverde materialen en zaken;
h. door Verkoper van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan Verkoper heeft verstrekt.
3. Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Verkoper met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie gehouden. Indien Koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product uitvoert of laat uitvoeren, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
4. Terzake van reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de opgedragen werkzaamheden. Deze garantie betreft een periode van 12 maanden. Deze garantie ziet enkel op de verplichting van Verkoper om in geval van ondeugdelijkheid van de uitgevoerde werkzaamheden, deze werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw uit te voeren.
5. Terzake van door Verkoper uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke opdrachten/diensten, wordt geen garantie gegeven.
6. Op gebruikte producten wordt geen garantie gegeven.

terug naar boven

Artikel 11 – ONTBINDING

1. Verkoper heeft het recht de overeenkomst met Koper buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien:
a. Koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
b. beslag op zaken of vorderingen van Koper wordt gelegd;
c. Koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
d. Koper (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
2. Indien een geval zoals omschreven in lid 1 zich voordoet zijn de openstaande vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.
3. Het bovenstaande laat de wettelijke gronden voor ontbinding door Verkoper onverlet.

terug naar boven

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

1. Verkoper aanvaart aansprakelijkheid voor schade die Koper heeft geleden indien Verkoper haar verplichtingen uit de met Koper gesloten overeenkomst niet is nagekomen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door haar verzekering, tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.
2. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het factuurbedrag.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
4. In geval van onwettig handelen door Verkoper of haar ondergeschikte is Verkoper enkel aansprakelijk voor schade ten gevolge van overlijden of lichamelijk letsel tot een maximum van € 1.250.000,00.
5. Verkoper is niet aansprakelijk wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien Verkoper gebruik maakt van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
6. Verkoper is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht aan haar zijde. Van overmacht aan de zijde van Verkoper is onder andere sprake in geval van staking bij Verkoper of haar toeleveranciers, een algemeen tekort aan vereiste grondstoffen en andere zaken of diensten benodigd voor een correcte uitvoering van de overeengekomen afspraken, natuurrampen, oorlogen, terrorisme, oproer, brand in of overstroming van haar kantoor/bedrijfsterrein c.q. andere oorzaken die levering door Verkoper onmogelijk maken.

terug naar boven

Artikel 13 – IE RECHTEN

1. Alle auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom op beschrijvingen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, offertes, alsmede de informatie die hieraan ten grondslag ligt, zijn en blijven exclusief eigendom van Verkoper, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.
2. Opdrachtgever mag de in lid 1 genoemde documenten niet kopieren, gebruiken, tonen, beschikbaar stellen of op andere wijze verschaffen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper.
3. Opdrachtgever is verplicht om uiterlijk ten tijde van de levering door Verkoper, danwel op eerste verzoek door Verkoper, de in lid 1 genoemde documenten onmiddellijk aan Verkoper te retourneren.
4. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht.
5. Indien Koper handelt in strijd met een van de bepalingen in dit artikel, is hij een onmiddellijk opeisbare boete groot € 5.000,00 per overtreding aan Verkoper verschuldigd. Deze boete doet niets af aan enig (wettelijk) recht op schadevergoeding van Verkoper, als gevolg van overtreding van dit artikel door Koper.

terug naar boven
 

Artikel 14 - RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit met Verkoper gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter te Breda.